پروژه های سنگابرو

پروژه های شرکت سنگابرو پروژه

 • P1

  موقعیت مکانی :

  • P1

  شرح پروژه :

  • مساحت ملک : P1 متر مربع
  • میزان سنگ استفاده شده : P1 متر مکعب
  • نوع سنگ مصرفی : P1
  • کد سنگ مصرفی : P1
 • P2

  موقعیت مکانی :

  • P2

  شرح پروژه :

  • مساحت ملک : P2 متر مربع
  • میزان سنگ استفاده شده : P2 متر مکعب
  • نوع سنگ مصرفی : ساختمانی
  • کد سنگ مصرفی : 002
 • P3

  موقعیت مکانی :

  • P3

  شرح پروژه :

  • مساحت ملک : P3 متر مربع
  • میزان سنگ استفاده شده : P3 متر مکعب
  • نوع سنگ مصرفی : ساختمانی
  • کد سنگ مصرفی : 003
 • موقعیت مکانی :

  شرح پروژه :

  • مساحت ملک : متر مربع
  • میزان سنگ استفاده شده : متر مکعب
  • نوع سنگ مصرفی :
  • کد سنگ مصرفی :
 • موقعیت مکانی :

  شرح پروژه :

  • مساحت ملک : متر مربع
  • میزان سنگ استفاده شده : متر مکعب
  • نوع سنگ مصرفی :
  • کد سنگ مصرفی :
COPYRIGHT2014 © ALL RIGHTS RESERVE